مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اراضی کشاورزی جهت سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 1399/02/31 1399/03/12
تجدید مزایده 40 هکتار از اراضی کشاورزی 1399/02/30 رجوع به آگهی
مزایده اراضی کشاورزی 1399/02/30 رجوع به آگهی
مزایده اراضی کشاورزی 1399/02/20 رجوع به آگهی
مزایده 40 هکتار اراضی کشاورزی 1399/02/16 رجوع به آگهی
اجاره اراضی کشاورزی 1399/02/15 رجوع به آگهی
اجاره اراضی کشاورزی 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری مقدار 104 هکتار از اراضی کشاورزی و 35 هکتار 1398/03/25 رجوع به آگهی
اجاره مقدار 104 هکتار از اراضی کشاورزی 1398/03/23 رجوع به آگهی
اجاره اراضی کشاورزی 1398/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2