کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8125329 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8125324 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری (1-7 و2-7)و یک قطعه مسکونی(3-7) ویس القرن-زمین مسکونی استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8125323 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 239.49 استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8125320 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 186.42 استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8125318 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری (1-7 و2-7)و یک قطعه مسکونی(3-7) ویس القرن-زمین مسکونی استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8125315 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری (1-7 و2-7)و یک قطعه مسکونی(3-7) ویس القرن-زمین تجاری استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8125314 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری (1-7 و2-7)و یک قطعه مسکونی(3-7) ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8125312 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری (1-7 و2-7)و یک قطعه مسکونی(3-7) ویس القرن-زمین مسکونی استان کرمانشاه 1403/03/31 1403/04/06
8034524 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034520 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034519 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034517 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034514 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034512 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن:زمین مسکونی استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034510 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034509 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034508 مزایده فروش زمین تجاری استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
8034503 مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی شهرک ویس القرن و دو قطعه تجاری و یک قطعه مسکونی ویس القرن استان کرمانشاه 1403/03/08 1403/03/12
7779800 مزایده زمین کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1402/12/23 رجوع به آگهی
7705138 مزایده 8 مورد زمین مسکونی استان کرمانشاه 1402/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16