مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش لوازم اسقاط 1400/12/22 1400/12/25
مزایده فروش انواع کابل مسی اسقاط 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش: - انواع سیم و شمش مسی اسقاطی - انواع سیم و شمش مسی اسقاطی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده انواع کابل آلومینیوم اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصله 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۲.۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم آلومینیومی اسقاطی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵۰.۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم و شمش مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصله 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده کالاهای آلومینیومی اسقاطی شامل کلمپ های چند کرویی - جعبه انشعاب آلومینیومی 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم اسقاطی 1400/12/05 1400/12/11
مزایده فروش انواع کابل مسی اسقاط به مقدار 24500 متر 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کنتور دیجیتالی تکفار و سه فاز اسقاطی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۰.۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم آلومینیومی اسقاطی (به همراه تمامی متعلقات متصله) 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده انواع کنتور آنالوگ تکفاز و سه فاز اسقاطی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل آلومینیوم اسقاطی (به همراه تمامی متعلقات متصله) 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم و شمش مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصله 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده سیم مسی اسقاط 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 25.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصله 1400/04/03 1400/04/19
مزایده فروش حدود 7000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیومی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصله 1400/04/03 1400/04/19
مزایده فروش حدود 5000 کیلوگرم انواع سیم لاکی اسقاطی در سایزهای مختلف به همراه تمامی متعلقات متصله 1400/04/03 1400/04/19
مزایده فروش لوازم اسقاطی انواع سیم اسقاطی - انواع سیم آلومینیومی اسقاطی - انواع سیم لاکی اسقاطی در سایزهای مختلف انواع ترانسفورماتور خالی اسقاطی و هسته ترانسورماتور اسقاطی 1400/04/02 1400/04/06
مزایده فروش کابل آلومینیم اسقاط 1400/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7