کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7970564 مزایده مزایده عمومی چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1403/02/25 1403/02/26
7964702 مزایده اجاره سایت به مساحت تقریبی 5/7 هکتار استان زنجان 1403/02/24 1403/02/26
7953344 مزایده اجاره سایت گمش آباد زنجان استان زنجان 1403/02/22 1403/02/24
7953236 مزایده چوب آلات بازداشتی( شهرستان زنجان ) - مزایده چوب آلات بازداشتی شامل صنوبر ایرانی استان زنجان 1403/02/22 1403/02/24
7953232 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1403/02/22 1403/02/24
7953231 مزایده چوب آلات بازداشتی( شهرستان زنجان ) - مزایده چوب آلات بازداشتی شامل صنوبر ایرانی استان زنجان 1403/02/22 1403/02/24
7953228 مزایده چوب آلات بازداشتی( شهرستان زنجان ) - چوب آلات بازداشتی شامل راش وارداتی ترکیه،نراد (چوب روسی) استان زنجان 1403/02/22 1403/02/24
7953220 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1403/02/22 1403/02/24
7228402 مزایده مدیریت بهره وری آبزی پروریدر سدخاکی استان زنجان 1402/08/02 رجوع به آگهی
7222571 مزایده واگذاری عرصه 5/7 هکتاری واقع در کیلومتر 65 جاده قدیم زنجان تبریز بمنظور اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان 1402/08/01 رجوع به آگهی
7171595 مزایده اجاره سایت استان زنجان 1402/07/18 1402/08/01
7167055 مزایده اجاره سایت استان زنجان 1402/07/17 رجوع به آگهی
6990999 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1402/06/12 رجوع به آگهی
6960466 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1402/06/04 رجوع به آگهی
6856573 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1402/05/09 رجوع به آگهی
6785048 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1402/04/20 رجوع به آگهی
6785031 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1402/04/20 رجوع به آگهی
6705827 مزایده فروش چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1402/04/03 رجوع به آگهی
6630473 مزایده چوب آلات بازداشتی استان زنجان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6060837 مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی 162 فرعی از 116 اصلی بخش 6 با کاربری مسکونی قابل تغییر به تجاری اموال اداری شامل رایانه و لوازم جانبی ، میز و صندلی و فایل ، لوازم خانگی استان زنجان 1401/09/28 1401/09/28
صفحه 1 از 5