کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8224249 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8224248 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8224247 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8224246 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8224245 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8224243 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8224242 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8224241 مزایده آگهی مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8222431 مزایده فروش 8 قطعه زمین تجاری استان خراسان جنوبی 1403/04/24 1403/04/31
8146285 مزایده اجاره 2 واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/06
8121405 مزایده اجاره 2 واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/06
8119688 مزایده آگهی تجدید مزایده واگذاری 2 غرفه پارک جنت بصورت اجاره 2 ساله استان خراسان جنوبی 1403/03/30 1403/04/06
8119687 مزایده آگهی تجدید مزایده واگذاری 2 غرفه پارک جنت بصورت اجاره 2 ساله استان خراسان جنوبی 1403/03/30 1403/04/06
8061992 مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/16 1403/03/16
8041214 مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8040139 مزایده آگهی مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8040137 مزایده آگهی مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8040136 مزایده آگهی مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8040135 مزایده آگهی مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8040130 مزایده آگهی مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
صفحه 1 از 21