کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8208986 مزایده فروش تعداد 24 پلاک کارگاهی و تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208151 مزایده فروش املاک : فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی نوع مال : زمین مساحت عرصه مال : 1355 استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208150 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208149 مزایده فروش املاک -زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208148 مزایده فروش املاک زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208145 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208144 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی شیخ بهایی-زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208143 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208139 مزایده فروش املاک زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208138 مزایده فروش املاک تحت مالکیت (زمین تجاری به مساحت عرصه مال : 90 مترمربع) استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208137 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208134 مزایده فروش املاک -زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208132 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208131 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی : زمین کاربری مال : تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208129 مزایده فروش املاک زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208128 مزایده فروش املاک تحت مالکیت -زمین استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208126 مزایده فروش املاک استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208125 مزایده فروش املاک تحت مالکیت (زمین تخلیه) فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208121 مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری در بلوک R مجتمع صنایع کارگاهی شیخ بهایی-زمین استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
8208119 مزایده فروش املاک : زمین کاربری مال : تجاری استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/07
صفحه 1 از 10