مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 250 مترمربع جهت احداث و راه اندازی نمازخانه و سرویس بهداشتی و یک عدد کیوسک تجاری به متراژ 12 مترمربع 1400/11/11 1400/11/20
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 250 مترمربع جهت احداث و راه اندازی نمازخانه و سرویس بهداشتی و یک عدد کیوسک تجاری به متراژ 12 مترمربع واقع در جنب میدان 1400/11/11 1400/11/20
مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث و راه اندازی نمازخانه و سرویس بهداشتی و یک عدد کیوسک تجاری 1400/11/04 1400/11/20
مزایده واگذاری یکباب کشتارگاه 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده یکباب کشتارگاه 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ ۱۵ متر مربع جهت احداث کیوسک مطبوعاتی 1399/09/11 1399/09/22
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ ۱۵ متر مربع جهت احداث کیوسک مطبوعاتی 1399/09/03 1399/09/22
مزایده جهت احداث کیوسک مطبوعاتی واقع در بلوار 1399/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 47 باب مغازه 1399/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ ۱۵ متر مربع را جهت احداث کیوسک مطبوعاتی 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 47 باب مغازه 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 15 مترمربع جهت ا حداث کیوسک مطبوعاتی 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه 4قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/06/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه 4 قطعه زمین به متراژ ۲۰ متر مربع جهت احدات کیوسک 1399/06/18 1399/07/05
مزایده واگذاری عرصه 4قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع 1399/06/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه 3 /سه قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع 1399/03/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه 3 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/03/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه 3 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 مترمربع جهت احداث کیوسک 1399/03/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه 18 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/02/22 1399/02/30
مزایده واگذاری عرصه 18 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/02/16 1399/02/30
صفحه 1 از 9