کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8228025 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک غدیر شهر نیک آباد نیک آباد مرحله اول استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227868 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک -زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227857 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک-زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227851 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک غدیر شهر استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227848 مزایده فروش تعدادی از پلاک -زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227846 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک غدیر شهر نیک آباد نیک آباد مرحله اول استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227841 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227840 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک غدیر شهر -زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227838 مزایده فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227829 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک غدیر شهر نیک آباد نیک آباد مرحله اول-زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227826 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک غدیر شهر نیک آباد نیک آباد مرحله اول-زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227821 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرک غدیر شهر نیک آباد نیک آباد مرحله اول استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
8227809 مزایده فروش تعدادی زمین استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/13
7886207 مزایده فروش تعدادی از پلاک های مسکونی استان اصفهان 1403/02/05 1403/02/18
7859901 مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/18
7858413 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7642159 مزایده فروش تعدادی از پلاک های مسکونی استان اصفهان 1402/11/17 1402/11/18
7613290 مزایده فروش تعدادی از پلاک های مسکونی استان اصفهان 1402/11/12 1402/11/18
7601441 مزایده زمین های با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/10 رجوع به آگهی
7479202 مزایده تعدادی قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5