مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
قطعه 90 با کاربری مسکونی و مساحت 216 مترمربع -قطعه 89 با کاربری مسکونی و مساحت 200 مترمربع 1398/09/14 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی تجمیعی 267 و 3694 اصلی- بمساحت 43/85 مترمربع 1398/09/14 1398/10/11
ششدانگ پلاک ثبتی3352فرعی از49اصلی -ملک به مساحت عرصه283مترمربع واعیانی درحدود130مترمربع 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خانه مسکونی به مساحت عرصه ای حدود 230 متر مربع 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 4553 اصلی واقع در آذرشهر بخش 12 مساحت ت... 1398/09/14 رجوع به آگهی
فـروش ملک پلاک ثبتی شماره 978 دارای عرصه با وضع موجود بمساحت 593.20 متر مربع 1398/09/14 1398/09/28
فـروش شش دانگ عرصه و اعیان (کلنگی) با کاربری مسکونی بمساحت 593.20 متر مربع 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش منزل مسکونی ، شش دانگ عرصه واعیانی پلاکات ثبتی شماره 3041 اصلی باقیمانده و3043اصلی بخش 15 عر... 1398/09/13 رجوع به آگهی
دستور فروش ملک پلاک ثبتی423فرعی از 59اصلی واقع در روستا عبارت است یک باب ساختمان به مساحت 86مترمربع... 1398/09/13 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه خانه مساحت عرصه 250 مترمربع و اعیانی 130 مترمربع 1398/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1732