مزایده فروش شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده -1000 لیتری -مستعمل جمعا به ارزش پایه 50/000/000 ریال 2-یک دستگاه مخزن هوای فضرده 500 لیتری مستعمل به ارزش پایه 8/000/000 ریال 3- یک دستگاه چیلر صنعتی کوچک آبی رنگ مستعمل و خاموش و با ارزش پایه 15/000/000 ریال 4- یک دستگاه پیش گرمکن بطری پت چینی 25 کیلو وات مدل sQ99/2 مستعمل و خاموش بارزش 22/000/000 ریال. 5-یک دستگاه چیلر صنعتی البرز آبی رنگ مستعمل با ارزش پایه 30/000/000 ریال 6- یک دستگاه چیلر هواخنک با 8 عدد فن سقفی و 4 کمپرسور یخچالی به ابعاد 3*2* 5*1 متر مستعمل و خاموش بارزش پایه 60/000/000 ریال 7- یک دستگاه پک کمپرسور ستاره ای دو سیلندر آلمانی با خنک کن میانی تابلو برق مستقل و منصوب روی مجموعه چیلر خنک کن منصوب و الکترو موتور 45 کیلو وات مخزن ایستاده کل مجموعه روی شاسی مونتاژ شده مستعمل وخاموش و به ارزش پایه250/000/000 ریال 8- یک دستگاه چیلر اروند 25 تن سبز رنگ با سریال 24-79 CH مستعمل و خاموش و با ارزش 60/000/000 ریال 9- یک دستگاه باسکول دیجیتال 50 کیلویی چینی مستعمل و خاموش با ارزش 6/000/000 ریال 10- یک دستگاه چیلر صنعتی هوا خنک آبی و...

فروش شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده -1000 لیتری -مستعمل جمعا به ارزش پایه 50/000/000 ریال 2-یک دستگاه مخزن هوای فضرده 500 لیتری مستعمل به ارزش پایه 8/000/000 ریال 3- یک دستگاه چیلر صنعتی کوچک آبی رنگ مستعمل و خاموش و با ارزش پایه 15/000/000 ریال 4- یک دستگاه پیش گرمکن بطری پت چینی 25 کیلو وات مدل sQ99/2 مستعمل و خاموش بارزش 22/000/000 ریال. 5-یک دستگاه چیلر صنعتی البرز آبی رنگ مستعمل با ارزش پایه 30/000/000 ریال 6- یک دستگاه چیلر هواخنک با 8 عدد فن سقفی و 4 کمپرسور یخچالی به ابعاد 3*2* 5*1 متر مستعمل و خاموش بارزش پایه 60/000/000 ریال 7- یک دستگاه پک کمپرسور ستاره ای دو سیلندر آلمانی با خنک کن میانی تابلو برق مستقل و منصوب روی مجموعه چیلر خنک کن منصوب و الکترو موتور 45 کیلو وات مخزن ایستاده کل مجموعه روی شاسی مونتاژ شده مستعمل وخاموش و به ارزش پایه250/000/000 ریال 8- یک دستگاه چیلر اروند 25 تن سبز رنگ با سریال 24-79 CH مستعمل و خاموش و با ارزش 60/000/000 ریال 9- یک دستگاه باسکول دیجیتال 50 کیلویی چینی مستعمل و خاموش با ارزش 6/000/000 ریال 10- یک دستگاه چیلر صنعتی هوا خنک آبی و...

مزایده با عنوان فروش شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده -1000 لیتری -مستعمل جمعا به ارزش پایه 50/000/000 ریال 2-یک دستگاه مخزن هوای فضرده 500 لیتری مستعمل به ارزش پایه 8/000/000 ریال 3- یک دستگاه چیلر صنعتی کوچک آبی رنگ مستعمل و خاموش و با ارزش پایه 15/000/000 ریال 4- یک دستگاه پیش گرمکن بطری پت چینی 25 کیلو وات مدل sQ99/2 مستعمل و خاموش بارزش 22/000/000 ریال. 5-یک دستگاه چیلر صنعتی البرز آبی رنگ مستعمل با ارزش پایه 30/000/000 ریال 6- یک دستگاه چیلر هواخنک با 8 عدد فن سقفی و 4 کمپرسور یخچالی به ابعاد 3*2* 5*1 متر مستعمل و خاموش بارزش پایه 60/000/000 ریال 7- یک دستگاه پک کمپرسور ستاره ای دو سیلندر آلمانی با خنک کن میانی تابلو برق مستقل و منصوب روی مجموعه چیلر خنک کن منصوب و الکترو موتور 45 کیلو وات مخزن ایستاده کل مجموعه روی شاسی مونتاژ شده مستعمل وخاموش و به ارزش پایه250/000/000 ریال 8- یک دستگاه چیلر اروند 25 تن سبز رنگ با سریال 24-79 CH مستعمل و خاموش و با ارزش 60/000/000 ریال 9- یک دستگاه باسکول دیجیتال 50 کیلویی چینی مستعمل و خاموش با ارزش 6/000/000 ریال 10- یک دستگاه چیلر صنعتی هوا خنک آبی و... و با کد هزاره 1963951 در تاریخ دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/03/27 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان البرز بوده و در دسته بندی (های) صنایع برودتی ،سیستم های تهویه و هواکش های صنعتی، کمپرسور هوا، مخزن، اموال اسقاطی و مازاد انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
به موجب پرونده کلاسه فوق اجراییه صادره از این دادگاه محکوم له تولیدی ماده واسط با وکالت خانم  فیروزه مددی علیهم 1- راشین رزمی مرادلو  2- محمد رزمی مرادلو 3- فهیمه حاجی فتحعلی  محکوم علیهم  محکوم اند بالسویه به پرداخت مبلغ 727/405/000ریال درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 36/370/250 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1398/03/27 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد وحداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند تا 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
1-شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده -1000 لیتری -مستعمل جمعا به ارزش پایه 50/000/000 ریال
2-یک دستگاه مخزن هوای فضرده 500 لیتری مستعمل به ارزش پایه 8/000/000 ریال
3- یک دستگاه چیلر صنعتی کوچک آبی رنگ مستعمل و خاموش و با ارزش پایه 15/000/000 ریال
4- یک دستگاه پیش گرمکن بطری پت چینی 25 کیلو وات مدل sQ99/2 مستعمل و خاموش بارزش 22/000/000 ریال.
5-یک دستگاه چیلر صنعتی البرز آبی رنگ مستعمل  با ارزش پایه 30/000/000 ریال
6- یک دستگاه چیلر هواخنک با 8 عدد فن سقفی و 4 کمپرسور یخچالی به ابعاد 3*2* 5*1 متر مستعمل و خاموش بارزش پایه 60/000/000 ریال
7- یک دستگاه پک کمپرسور ستاره ای دو سیلندر آلمانی با خنک کن میانی تابلو برق مستقل و منصوب روی مجموعه چیلر خنک کن منصوب و الکترو موتور 45 کیلو وات مخزن ایستاده کل مجموعه روی شاسی مونتاژ شده مستعمل وخاموش و به ارزش پایه250/000/000 ریال
8- یک دستگاه چیلر اروند 25 تن سبز رنگ با سریال 24-79 CH مستعمل و خاموش و با ارزش 60/000/000 ریال
9- یک دستگاه باسکول دیجیتال 50 کیلویی چینی مستعمل و خاموش با ارزش 6/000/000 ریال
10- یک دستگاه چیلر صنعتی هوا خنک آبی رنگ به ابعاد 1*8 *0 * 2 *1 متر مستعمل و خاموش 30/000/000 ریال
11- چهار دستگاه تزریق پلاستیک غورباقه ای ایرانی در حد اسقاط بدون قالب منصوب و خاموش مشاهده شد و جمعا بارزش پایه کارشناسی 120/000/000 ریال
ارزش کل مزایده ای اموال توقیف شده بالغ بر 651/000/000 ریال معادل شصت و پنج میلیون و یکصد هزار تومان تمام .
دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد - مهدی فرحناکی
استان البرز - شهرستان اشتهارد - بلوار آیت اله خامنه ای - نرسیده به میدان بسیج - روبروی بانک ملت - طبقه فوقانی دارائی
شماره آگهی : 9810462626600043
شماره پرونده : 9709982627300153
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد
شرایط آگهی:
و ... به شرح کامل در اصل آگهی
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان البرز
تاريخ انتشار: 1398/02/29
مهلت دريافت: 1398/03/27 از ساعت 10 الی 11 صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********26600043
کد هزاره: 1963951
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
فروش شش دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده -1000 لیتری -مستعمل جمعا به ارزش پایه 50/000/000 ریال 2-یک دستگاه مخزن هوای فضرده 500 لیتری مستعمل به ارزش پایه 8/000/000 ریال 3- یک دستگاه چیلر صنعتی کوچک آبی رنگ مستعمل و خاموش و با ارزش پایه 15/000/000 ریال 4- یک دستگاه پیش گرمکن بطری پت چینی 25 کیلو وات مدل sQ99/2  مستعمل و خاموش بارزش 22/000/000 ریال. 5-یک دستگاه چیلر صنعتی البرز آبی رنگ مستعمل  با ارزش پایه 30/000/000 ریال 6- یک دستگاه چیلر هواخنک با 8 عدد فن سقفی و 4 کمپرسور یخچالی به ابعاد 3*2* 5*1 متر مستعمل و خاموش بارزش پایه 60/000/000 ریال 7- یک دستگاه پک کمپرسور ستاره ای دو سیلندر آلمانی با خنک کن میانی تابلو برق مستقل و منصوب روی مجموعه چیلر خنک کن منصوب و الکترو موتور 45 کیلو وات مخزن ایستاده کل مجموعه روی شاسی مونتاژ شده مستعمل وخاموش و به ارزش پایه250/000/000 ریال 8- یک دستگاه چیلر اروند 25 تن سبز رنگ با سریال 24-79 CH مستعمل و خاموش و با ارزش 60/000/000 ریال 9- یک دستگاه باسکول دیجیتال 50 کیلویی چینی مستعمل و خاموش با ارزش 6/000/000 ریال 10- یک دستگاه چیلر صنعتی هوا خنک آبی و...

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.