مزایده فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی شماره 5497 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 122/50 مترمربع- پلاک ثبتی 5497 فرعی از 3526 اصلی به مساحت زمین طبق سند 122/50 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 115/24 مترمربع با کاربری مسکونی در 6 طبقه شامل زیرزمین ، همکف ، اول الی چهارم و به مساحت زیربنای کل 598/70 مترمربع

فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی شماره 5497 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 122/50 مترمربع- پلاک ثبتی 5497 فرعی از 3526 اصلی به مساحت زمین طبق سند 122/50 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 115/24 مترمربع با کاربری مسکونی در 6 طبقه شامل زیرزمین ، همکف ، اول الی چهارم و به مساحت زیربنای کل 598/70 مترمربع

مزایده با عنوان فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی شماره 5497 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 122/50 مترمربع- پلاک ثبتی 5497 فرعی از 3526 اصلی به مساحت زمین طبق سند 122/50 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 115/24 مترمربع با کاربری مسکونی در 6 طبقه شامل زیرزمین ، همکف ، اول الی چهارم و به مساحت زیربنای کل 598/70 مترمربع و با کد هزاره 2451625 در تاریخ شنبه، 23 آذر 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و تاریخ انتشار آن 1398/09/23 است. این آگهی مربوط به استان تهران بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - زمین، کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
بموجب دادنامه شماره 98/147  صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی تهران و در پرونده اجرایی کلاسه 980099  له آقای محمدرضا فرخو  علیه  آقای بابک فرخو و غیره که محکوم علیهم محکوم هستند به فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی شماره 5497 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران  که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی فوق الذکر  توسط این اجراء توقیف و بوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.
ریاست محترم اجرای احکام شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
موضوع : پرونده به شماره بایگانی اجرای 980099
خواهان : آقای محمدرضا فرخو
خواندگان : اقایان بابک فرخو ، علی شادخواست ، نوید محمودیان ، حمید سرهنگ نژاد ، ناصر محمودیان ، فرامرز فراهی .
با سلام
احتراما عطف به قرار کارشناسی صادره در پرونده فوق الذکر در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ، پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و ابرازی و بازدید از محل ملک مورد تعرفه به نشانی : تهران ، یوسف اباد ، خ ساجدی ، نبش خ 12/1، پ10 ، گزارش کارشناسی را به شرح زیر به استحضار می رساند :
الف) گردش کار – اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و ابرازی طرفین :
1-بموجب تصاویر اسناد مالکیت دفترچه ای به شماره های چاپی 178351 و 178352 (مضبوط در پرونده ) ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 122/50 مترمربع به شماره 5497 فرعی از 3526 اصلی مفروز شده از اصلی نامبرده واقع در بخش سه تهران حدود و مشخصات : شمالا بطول 8/85متر به قطعه 5563 فرعی از 3526 شرقا بطول 15/80 متر به خیابان ، جنوبا بطول 7/50 متر به خیابان ، غربا بطول 15 متر به قطعه 5752 فرعی از 3526 اصلی .
2-بموجب تصویر گواهی پایانکار ساختمانی به شماره 62072340 مورخ 87/10/20 صادره از شهرداری منطقه 6 تهران (ابرازی خواهان ) پلاک ثبتی 5497 فرعی از 3526 اصلی به مساحت زمین طبق سند 122/50 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 115/24 مترمربع با کاربری مسکونی در 6 طبقه شامل زیرزمین ، همکف ، اول الی چهارم و به مساحت زیربنای کل 598/70 مترمربع احداث شده است.
ب)آنچه در زمان بازدید مشاهده شد :
ساختمان مورد بازدید به مساحت عرصه 122/50 مترمربع (مطابق با سند مالکیت ) و زیربنای کل 598/70 مترمربع (مطابق گواهی پایانکار ساختمان ) در 6 طبقه و با عمر بنای حدود 12 سال احداث شده است . اسکلت ساختمان از نوع فلزی و نمای ساختمان از سنگ . بنای مسکونی شامل طبقات زیرزمین ، همکف و اول الی چهارم می باشد . موقعیت عرصه ملک دو بر و دسترسی به آن از طریق گذرهای واقع در شرق و جنوب پلاک امکانپذیر است . در هر یک از طبقات اول الی چهارم یک واحد آپارتمانی قرار گرفته است. دسترسی به طبقات از طریق راه پله ارتباطی و آسانسور میسر می باشد . کف و دیوارهای راه پله از سنگ پوشیده شده است . کف و دیوارهای طبقات زیرزمین و همکف از سنگ . طبقات زیرزمین و همکف شامل اتاق ایجاد شده به وسیله پارتیشن بندی ، پارکینگ و انباری می باشد. آپارتمان طبقه اول به مساحت 79/30 مترمربع و طبقات دوم الی چهارم هریک به مساحت 93 مترمربع می باشند. آپارتمان ها شامل 2 اتاق ، سالن سالن فضاسازی شده به صورت اداری با پارتیشن بندی ، آبدارخانه ، سرویس بهداشتی و بالکن . کف آپارتمان ها از سنگ و دیوارها از اندود گچ رنگ آمیزی شده پوشیده شده اند . کف و دیوار سرویس بهداشتی از سرامیک و کاشی درب های داخلی از نوع چوبی و پنجره ها از نوع UPVC دو جداره . سیستم سرمایش اسپیلت و کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ . ساختمان دارای انشعابات برق ، آب و گاز می باشد.
ج)نظریه کارشناسی :
با توجه به توضیحات فوق الذکر و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل و شرایط موثر در موضوع از جمله موقعیت پلاک در شهر ، عمربنا ، زیربنای مفید ، کاربری ، دسترسی و گذرهای مجاور ، انشعابات منصوبه ، شرایط زمانی و موقعیت مکانی و همچنین با توجه به نداشتن سند تفکیکی جهت هر واحد آپارتمانی ، ارزش سهل المعامله ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکر (عرصتا و اعیانا) برابر با مبلغ 54/000/000/000 ریال (پنجاه و چهار میلیاد ریال) برآورد و اعلام می گردد. بدیهی است این ارزیابی فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و دیون احتمالی متعلقه به پلاک مذکو به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شهرداری ، بانک ها ، دارائی و سایر ارگان های دولتی و با استناد به تصاویر اسناد و مدارک ابرازی از سوی متقاضی موجود در پرونده دادگاه تنظیم گردیده و بررسی صحت و اصالت مستندات ابرازی خارج از صلاحیت و اختیارات اینجانب و مسئولیت آن بر عهده ارائه کننده آن بوده و چنانچه مغایرتی میان اصل اسناد و این کپی ها وجود داشته باشد یا بوجود آید ، این نظریه قابل اتکا نخواهد بود و باید بر اساس اسناد اصیل تجدید نظر انجام شود.
مقرر گردید
ششدانگ ملک فوق الذکر در روز شنبه  مورخه98/10/21 از ساعت 10 الی10/30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مراسم مزایده تجدید خواهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مراسم مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعت تا ترتیب بازدید از مورد مزایده را فراهم نماید.
اجرای احکام مدنی شعبه 20مجتمع قضایی شهید بهشتی
شماره آگهی : 9810460257600016
شماره پرونده : 9809980228000147
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان تهران
تاريخ انتشار: 1398/09/23
مهلت دريافت: روز شنبه مورخه98/10/21 از ساعت 10 الی10/30
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********57600016
کد هزاره: 2451625
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اجرای احکام شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
تصویر آگهی:
فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی شماره 5497 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 122/50 مترمربع- پلاک ثبتی 5497 فرعی از 3526 اصلی به مساحت زمین طبق سند 122/50 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 115/24 مترمربع با کاربری مسکونی در 6 طبقه شامل زیرزمین ، همکف ، اول الی چهارم و به مساحت زیربنای کل 598/70 مترمربع

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.