مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاع مساحت عرصه 670 متر مربع و اعیان به مساحت حدود 330 متر مربع 1398/08/30 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 425/05 متر مربع 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش سی و پنج سهم از یکصد سهم از یک دانگ از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه اول تفکیکی به مساحت 137/76... 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت تقریبی 500 متر مربع مشتمل بر یکباب خانه مسکونی یک طبقه کرسی... 1398/08/30 رجوع به آگهی
یک باب خانه با پلاک ثبتی 1/267 - با عرصه به مساحت 1060 متر مربع 1398/08/30 1398/09/24
فروش ملک به متراژ 275 متر 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش اعیانی بنای منزل مسکونی،مغازه وانبار که تماماً در ساخت آن از مصالح خشت خام ،تیر چوبی ودر وپنجره... 1398/08/26 1398/09/20
شش دانگ یک قطعه زمین خشکی محوطه خانه به مساحت 200 متر مربع 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 871