مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک واحدآپارتمان مسکونی درطبقه هم کف ازیک ساختمان به مساحت 111/80مترمربع ومساحت اتاق فوقانی 11/4... 1398/08/26 رجوع به آگهی
فروش سرشاسی جلو چپ بدنه تعداد 2 عدد - رکاب -راست تعداد 8 واحد - رکاب بغل چپ تعداد 4 واحد و ... 1398/08/27 1398/09/11
فروش ملک باغی است به مساحت 200 قصب مشجر به درختان پسته رقم فندقی 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه دیگ بخار5تن ساخت شرکت بخارگسترمدلGN09020سال1379به همراه مشعل ساخت گرما ایران به شماره... 1398/08/30 1398/09/19
فروش یک منزل مسکونی مساحت ملک 365/60 متر مربع و مساحت اعیانی حدود 95 متر مربع 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت دویست متر مربع 1398/08/27 1398/09/20
ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 39/6385/5502 اصلی به مساحت 121/34 متر... 1398/08/30 1398/09/26
فروش ملک پلاک ثبتی2914-2915 بمساحت کل 712.98متر مربع 1398/08/26 1398/10/04
فروش 2 قطعه زمین 1398/08/29 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 15300 مترمربع قطعه 28 به پلاک ثبتی 12 فرعی از 59 - اصلی 1398/08/27 1398/09/19
صفحه 4 از 871