مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تلفن همراه 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک مشاعی یک واحد ملک مسکونی به مساحت 130/01 مترمربع 1398/08/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 428 تفکیکی به مساحت 200 مترمربع دارای پلاک ثبتی 3/6620 اصلی مفروز و مج... 1398/08/30 رجوع به آگهی
پروژه مشارکتی:دمنوش و نوشیدنیهای سنتی -پارکینگ طبقاتی و .... 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 248/17 مترمربع 1398/08/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 437 تفکیکی به مساحت سیصد و سه متر و سی و پنج دسیمتر مربع (303/35 متر) دارای... 1398/08/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 433 تفکیکی به مساحت 200 مترمربع 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 430 تفکیکی به مساحت 170 مترمربع دارای پلاک ثبتی 3/6621 اصلی مفروز و مج... 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین قطعه 431 تفکیکی به مساحت 176 مترمربع دارای پلاک ثبتی 6622 فرعی از 3 اصلی م... 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 871