مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال آپارتمان مسکونی - زمین تجاری - ساختمان - زمین کاملا محصور .گاوداری و...اموال منقول... 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش یخچال ویترینی - یک دستگاه ترازوی دیجیتالی – قفسه فلزی - نبشی فلزی قفسه - لچک فلزی قفسه - و... 1401/02/31 1401/03/12
مزایده فروش تولیدات جانبی، اقلام نو، مازاد و ماشین آلات صنعتی 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش سه قطعه باغ و سهم اب 1401/02/31 1401/03/08
مزایده چند قطعه زمین آبی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه باغ فاقد مساحت 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد مرغداری 1401/02/31 1401/03/22
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 5100 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40000 متر مربع دارای مستحدثاتی شامل : سوله اصلی تولید قارچ با زیر بنای حدود 2010 متر مربع، ساختمان انبار و سرویس بهداشتی به ترتیب به مساحت حدود 36 و 3 متر مرب... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه باغ به میزان 6 سهم از کل 6 سهم به پلاک ثبتی شماره 5263 فرعی از 214 اصلی بخش 5 به مساحت 122804 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده همجوار چاه به مساحت 26773 مترمربع با کاربری آبی و .... 1401/02/31 1401/03/23
مزایده فروش 320 سهم مشاع برابر 320 من (180 من مشاع اراضی دیم و 140 من مشاع اراضی آبی) از 2000 سهم کل سهام شش دانگ اراضی دیم و آبی دارای مساحت حدود 21 هکتار 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 3800 متر مربع کاربری فعلی آن باغ انگور حدود 30 ساله با سیستم پرورش سنتی جوی پشته ای و آبیاری غرقابی 1401/02/31 1401/03/22
مزایده فروش یک قطعه باغ 1401/02/31 1401/03/10
مزایده مقادیری کالا 1401/02/31 1401/03/02
مزایده ششدانگ یک باب قطعه زمین مزروعی به سماحت 39000 مترمربع (سی و نه هزارمترمربع) 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده بخشی از یک ساعت آب کشاورزی با دبی 25 لیتر در ثانیه هر ساعت - دو قطعه باغ پسته - یک باب منزل مسکونی با مساحت حدود 240 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مساحت ساختمان کارگری در دو طبقه 41 مترمربع و مساحت سرویس بهداشتی و آشپزخانه 30 مترمربع- ایجاد سالن پرورش قارچ ، فنداسیون دو سالن به مساحت 4830 مترمربع با حجم بت... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 1401/02/31 1401/03/17
صفحه 1 از 34