مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال غیر منقول- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین قطعه 4 تفکیکی تحت پلاک 13640 فرعی از 3... 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش واحدهای تجاری 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک ثبتی 3 فرعی از 1 هزار و 915 اصلی 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یکباب خانه به مساحت 774 مترمربع 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک شامل یک واحد گلخانه در قطعه زمینی به مساحت 6961 مترمربع 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه دارای عرصه به مساحت 395 مترمربع و اعیانی ملک شامل همکف به مساحت 178 مترمربع 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 185 مترمربع 1397/11/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین جای خانه پلاک 4300 تفکیکی از 1247 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش ده مراغه مجموعا به... 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 125/50 مترمربع با اعیانی چوبی به مساحت 57 مترمربع 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 358