مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
میزان 33 سهم مشاع از 96 سهم یک باب منزل مسکونی عرصه 212/46 متر مربع به مساحت اعیان 300 متر در دو طب... 1398/07/01 رجوع به آگهی
عرصه ملک به مساحت 204 مترمربع -اعیانی شامل همکف زیرزمین جمعا به میزان 189/17 متر مربع . با انشعابات... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت عرصه 5/ 182 مترمربع دو طبقه اعیانی به مساحت مجموع 280 مترمربع ملک دارای یکباب پارک... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 55 فرعی از 3208 اصلی به صورت آپارتمان به مساحت 87/63 متر مربع 1398/07/01 1398/07/23
فروش عرصه ملک زمین ساختمان طلق به مساحت 151/26مترمربع کاربری مسکونی 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه اول به مساحت 102.10 مترمربع مقدار 2.65 مترمربع بالکن... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ملک دارای پلاک ثبتی فرعی 319 از 355 اصلی قطعه اول تفکیکی به مساحت 1475/6 دو دانگ مشاع از شش دان... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201.92 مترمربع بصورت یک واحد مسکونی 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری 3 قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1398/07/01 1398/07/08
فروش 6دانگ یک واحد آپارتمان دارای اعیانی66متر مربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 285