مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
قطعه 4782 طبقه دوم به مساحت 113/06 مترمربع و .... 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/10/27 1399/11/07
مزایده ملک مسکونی - عرصه ملک 251/30 مساحت متر مربع - اعیانی 176.50 مساحت متر مربع - بالکن 6.00 مساح... 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/10/27 رجوع به آگهی
ششدانگ ملک به شماره 33006 فرعی از 406 اصلی مفروز مجزا شده از اصلی مذکور به مساحت 536 مترمربع ..... م... 1399/10/27 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت 303/40 مترمربع و ..... 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1399/10/27 1399/11/07
واگذاری یک واحد آپارتمان 1399/10/27 رجوع به آگهی
ساختمان با کاربری مسکونی عرصه 220.48 1399/10/27 1399/11/07
فروش 1/48 دانگ از یک ساختمان به مساحت 73/53 مترمربع 1399/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 251