مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ اعیان و منافع استیجاری عرصه ملک به مساحت عرصه 491.4 متر مربع 1401/02/28 1401/03/21
مزایده فروش ملک دارای عرصه به مساحت تقریباً 287/66 مترمربع و اعیانی کاربری ملک مسکونی 1401/02/28 1401/03/11
مزایده فروش ملک - مسکونی به مساحت 513/62 متر مربع - مسکونی به مساحت 514/20 متر مربع - و ... شامل 5 مورد شرح کامل در اصل 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 105 متر 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده املاک و مستغلات 1401/02/28 1401/03/02
مزایده فروش خانه با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 483/40 مترمربع (طبق سند ثبتی) و اعیان 80 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت اعیانی 624 مترمربع 1401/02/28 1401/03/21
مزایده فروش ملک به مساحت 411.3 مترمربع به صورت یکباب ساختمان مسکونی روستایی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری اداری - صنعتی - مسکونی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک کاربری ملک: مسکونی به مساحت عرصه 104/7  متر مربع و اعیانی 80 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی 1401/02/28 1401/03/11
مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 105.17 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم: 6دانگ عرصه و اعیان پلاک به مساحت 105.17 متر مربع طبقه دوم شرقی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ بصورت یک واحد مسکونی ویلایی بوده به مساحت 255/51 مترمربع با کاربری مسکونی ، درب از حیاط و اسکلت آجری و نمای آجر با عرصه 255/51 و اعیانی حدود 150 مترمربع ، کف ساختمان موزا... 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با عرصه با مساحت 125.04 متر مربع (یکصد و بیست و پنج متر و چهار سانتی متر مربع ) منزل مسکونی ویلایی در دوطبقه، طبقه همکف 90 متر مربع و طبقه فوقانی 63.5 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین دارای عرصه به مساحت 174/3 مترمربع، زیرزمین(یک واحد) به مساحت 135 مترمربع وهمکف(یک واحد) به مساحت 138 مترمربع،طبقه اول (یک واحد) به مساحت110مترمربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان در دو طبقه زیرزمین و همکف با کاربری مسکونی به مساحت 235 مترمربع 1401/02/28 1401/03/22
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی 1401/02/28 1401/03/09
مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت (19 / 389) متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان ویلایی 1401/02/28 1401/03/17
صفحه 1 از 138