مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک مورد بازداشت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کاربری گردشگری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه از املاک و مستغلات به مساحت 500 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی ـ مساحت ششدانگ 152/37 مترمربع ـ مقدار سه دانگ مشاع از یک قطعه ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت ششدانگ 94.02 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه آپارتمان به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع 1400/05/02 1400/05/16
مزایده فروش یکبابخانه مسکونی یک طبقه بصورت دوبلکس معادل 56 مترمربع از 1357 مترمربع ششدانگ 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 407/62 -زمین بهداشتی درمانی با عرصه 3925/95 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده عرصه ششدانگ آن به مساحت 9817متر مربع و عرصه 1/67دانگ مشاع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مشتمل بر دو دهنه مغازه و راه پله 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اراضی مزروعی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک بصورت ساختمان تجاری-مسکونی ویکپارچه شامل 530مترمربع تجاری درطبقه همکف ، 80 مترمربع بالکن تجاری و 470 مترمربع دو واحد مسکونی درطبقه اول 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 205/74 متر مربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک مسکونی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب منزل 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک واحد خانه و محوطه به مساحت 250 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات سازمان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک ویلایی تحت اختیار خود 1400/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 140