مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک قطعه ۳۶ تفکیکی تحت پلاک ۵۹۷ فرعی مفروزی از پلاک ۵۳۶ فرعی مفروزی از پلاک ۵۳۶ فرعی مفروزی ا... 1399/04/21 رجوع به آگهی
یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 68/11 مترمربع 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 145/05 مترمربع به انضمام پارکینگ به مساحت 8/10 مترمرب... 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود - پلاک ثبتی فرعی از 68 - 52 اصلی بخش 4 - کاربری صن... 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات - زمین - عرصه 1442417/35 - اعیان ... - کاربری خارج از محدوده شهری - ساختمان و... 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک به مساحت 47/31 مترمربع 1399/04/21 رجوع به آگهی
مزایده املاک :مغازه تجاری-آپارتمان اداری و ..... 1399/04/21 رجوع به آگهی
عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۷۳۹ فرعی از ۸۸ اصلی بخش ۳ یک باب خانه طبق سند از کل محدوده ۱۵۲/۵ مترمربع با م... 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد با کاربری (کارخانه/صنعتی - کارکاهی/صنعتی - مسکونی/ مسکونی - تجاری) 1399/04/18 رجوع به آگهی
یک باب منزل موروثی به مساحت 139/41 مترمربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 273