مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ عرصه واعیان به مساحت 62/87 متر مربع 1398/01/31 1398/02/21
فروش ملک متروکه به صورت یک ساختمان قدیمی ساز بااسکلت سنتی طاق ضربی به مساحت عرصه140/85مترمربع و .... 1398/01/31 1398/02/30
2 دانگ مشاع از 6 دانگ خانه مسکونی -دارای عرصه وضع موجود 284 متر مربع همکف و زیر زمین 155 متر مربع 1398/01/31 رجوع به آگهی
پنج واحد مسکونی مساحت هر واحد75 متر مربع 1398/01/29 1398/02/29
پنج واحد مسکونی واقع در مسکن مهر - مساحت هر واحد75 متر مربع 1398/01/29 1398/02/29
فروش آپارتمان با کاربری تجاری - مساحت اعیان 57/36 و ... 1398/01/31 رجوع به آگهی
یک ساختمان در هفت طبقه بوده که مشتمل بر 5 واحد آپارتمان میباشد عرصه ساختمان نوساز با نمای شکیل از سن... 1398/01/31 1398/02/18
فروش ملک : ویلایی باکاربری مسکونی- زمین با کاربری تجاری 1398/01/31 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 351 مترمربع شامل یک واحد مسکونی همکف با زیربنای 120 مترمربع و یک واحد تجاری به مسا... 1398/01/29 1398/02/22
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 89/47 مترمربع 1398/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 229