مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مساحت زمین 985متر مربع 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین(وضعیت خاص طلق) به مساحت 105/40متر مربع 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین بمساحت 500 سهم مشاع از 12585 سهم عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1399/10/29 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت حدود 2700 مترمربع 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه خدماتی 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 2700 مترمربع 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد (13) قطعه با کاربری تجاری 1399/10/30 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین 1399/10/30 1399/10/30
فروش یک قطعه زمین تجاری- مسکونی مساحت ۶۶۷/۴۹ مترمربع 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش املاک ـ زمین فاقد بنا 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50