مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک مورد بازداشت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک با کاربری گردشگری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه از املاک و مستغلات به مساحت 500 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 19/49 با کاربری تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده رهن و اجاره تجاری - اداری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 407/62 -زمین بهداشتی درمانی با عرصه 3925/95 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مشتمل بر دو دهنه مغازه و راه پله 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک به مساحت 40/46 مترمربع بصورت تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ملک بصورت ساختمان تجاری-مسکونی ویکپارچه شامل 530مترمربع تجاری درطبقه همکف ، 80 مترمربع بالکن تجاری و 470 مترمربع دو واحد مسکونی درطبقه اول 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات سازمان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 201/53 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک تجاری به مساحت ۳۸/۵۵ متر مربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه به مساحت ۳۵/۶۳ متر مربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک زمین به مساحت 215/75 مترمربع 1400/05/02 1400/05/16
مزایده فروش تعداد ۱ پلاک از زمین های متعلق به شهرداری با کاربری مسکونی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب خانه قدیمی به مساحت عرصه 712/9 مترمربع - یک باب مغازه به مساحت 96/45 مترمربع به انضمام زیرزمین به مساحت 16 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50