مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک با کاربری های تجاری ، مغازه آماده و آموزشی 1399/05/21 1399/06/11
یک قطعه زمین و اعیانی شامل سوله و ساختمان اداری و دیوار کشی-به متراژ حدود 450 مترمربع بعنوان کارگاه... 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) ـ 24 سهم مشاع از سی سهم عرصه و اعیان پلاک 8 فرعی از 1616 اصلی بخش... 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/05/21 1399/05/21
فروش املاک و اموال مازاد 1399/05/21 1399/06/03
فروش ملک به مساحت 1008 مترمربع عرصه و اعیان متن سهم ششدانگ عرصه و اعیان یکباب انباری و ... 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش تمامت ششدانگ یک باب عمارت به انضمام یک ملک تجاری و راه پله متصل به آن، تحت پلاک باقیمانده 1427... 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده املاک مازاد 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی شماره 1375 فرعی از 442 فرعی از 36 اصلی به مساحت 1334 مترمربع عرصه اعیانی دارای گواهی... 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده ملک 1399/05/15 1399/06/04
صفحه 1 از 72