مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش واحدهای تجاری 1398/01/31 رجوع به آگهی
فروش مقدار دو سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ به استثنای ثمنیه عرصه و اعیان دو باب مغازه به پلاک های ثبتی 1... 1398/01/31 رجوع به آگهی
اعیان احداثی شرکت آلیاژ بوستان شامل سوله با واحدهای خدماتی و رفاهی و اداری در زمینی به مساحت 2000 مت... 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد ۲ باب مغازه در طبقه فوقانی پاساژ 1398/01/31 رجوع به آگهی
یک دکان بدون حق سرقفلی به مساحت 19/5 مترمربع 1398/01/27 رجوع به آگهی
یک واحد آپارتمان دارای مساحت تقریبی 156 متر مربع-یک باب مغازه تجاری به طول 6/80 متر مربع- 1398/01/31 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه و مغازه دو دهنه متصل به آن به مساحت 113مترمربع 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی تعداد 2 باب مغازه تجاری 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری فروش سرقفلی جای غرفه به تعداد 25 باب جای غرفه 1398/01/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 140 مترمربع دارای یک باب اعیانی مسکونی به... 1398/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21