مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش مغازه و واحد های اداری 1401/02/28 1401/03/16
مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری به مساحت 38/57 مترمربع و ... 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری اداری - صنعتی - مسکونی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده سه دانگ امتیاز سرقفلی مغازه مغازه مذکورد رزمان بازدید باعنوان طلافروشی و در دو طبقه(یک همکف ونیم طبقه)،که دهنه داخلی آن حدود 2.91 متروعمق 7.82 متروارتفاع آن از 2.35 الی 2.8 متغییر می باشد. مغا... 1401/02/28 1401/03/28
مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64/20 مترمربع دارای 130 مترمربع اعیان در دو طبقه 1401/02/28 1401/03/17
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مفروز به مساحت 70/23 متر مربع ـ اعیانی موجود شامل یک باب مغازه ـ مساحت اعیان به میزان 70/8 مترمربع، در قالب راهرو(راه پله بدون سرسرا) 1401/02/28 1401/03/22
مزایده ششدانگ واحد تجاری به مساحت 22/88 متر مربع ملک مذکور بصورت مغازه به ارتفاع 4 متر و دهانه 4/51 متر با کف موزاییک و دیوارها بدوا یکمتر سنگی و .... 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک عرصه به مساحت حدود06/220مترمربع واعیانی مسکونی به مساحت حدود 80 مترمربع واعیانی بصورت مغازه وانباربه مساحت حدود70مترمربع 1401/02/28 1401/03/18
مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 144.47 متر مربع واقع در طبقه همکف بانضمام بالکن تجاری قطعه 2 به مساحت 32.05 متر مربع و بالکن تجاری قطعه 2 به مساحت 80.32 متر مربع 1401/02/28 1401/03/17
مزایده یکباب مغازه واقع در طبقه همکف به مساحت تقریبی 71 مترمربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه 1401/02/28 1401/03/16
مزایده یک واحد تجاری 1401/02/28 1401/03/23
مزایده ششدانگ یک باب ساختمان تجاری - مسکونی ـ عرصه کل ملک مورد نظر به متراژ 135.50 مترمربع (یکصد و سی و پنج متر و پنجاه دسیمترمربع) که با توجه به استعلامات انجام گرفته در حدود 28.50 مترمربع عقب نشینی... 1401/02/28 1401/03/22
مزایده شش دانگ ملک بعنوان یک حمام به مساحت 110مترمربع 1401/02/28 1401/03/25
مزایده فروش دو باب مغازه تجاری حدوداً به مساحت 40 مترمربع 1401/02/28 1401/03/26
مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه (وضعیت خاص طلق ) دارای مساحت عرصه ششدانگی 1050 مترمربع - در قسمت شمال از سمت غرب دارای دوباب مغازه هر یک به مساحت تقریبی 20 متر مربع وجمعاٌ حدود40 مترمربع که درسمت جنوب غ... 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشتمل بر همکف (دو باب مغازه به مساحت تقریبی 29/90 مترمربع و پارکینگ به مساحت تقریبی 16/50 مترمربع واحد مسکونی به مساحت 116/50 مترمربع ) 1401/02/28 1401/03/22
مزایده سه دانگ مغازه 1401/02/28 1401/03/10
مزایده فروش قطعات تجاری روستایی 1401/02/28 1401/03/01
مزایده فروش املاک 1401/02/28 1401/03/11
صفحه 1 از 36