مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1399/11/08 1399/11/18
- زمین زراعی - مساحت اعیان ۱۶۳۰- - زمین مسکونی- مساحت اعیان ۳۷۲.۳۷ - - ساختمان مسکونی - مساحت اعیان... 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش اراضی کشاورزی 1399/11/08 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 3000 مترمربع - یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 3800 مترمربع یک قطعه زمین... 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - زمین - زمین و مستحدثات با کاربری مسکونی - زمین با کاربری زراعی - زم... 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش مال مشاع ششدانگ پلاک ثبتی 1006 قطعه 1242 مشتمل بر یک قطعه زمین به صورت دو ممیز به متراژ 818/45... 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی عرصه به مساحت 180 مترمربع - یک باغ با درختان چندساله به مساحت 100 مترمربع -... 1399/11/07 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت حدود 1680 مترمربع و ..... 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین با سابقه زراعی به مساحت 1295 مترمربع 1399/11/07 رجوع به آگهی
یک واحد دامداری به مساحت عرصه محصور شده موازی 1400 مترمربع و عرصه غیر محصور حدود 600 مترمربع و .... 1399/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16