مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک در 13 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - باغ - بهداشت درمانی 1401/02/31 1401/03/03
مزایده فروش ملک با کاربری زراعی 1401/02/30 1401/03/09
مزایده فروش ملک 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 105 دانگ مشاعی یک قطعه زمین مزروعی 1401/02/30 1401/03/16
مزایده فروش یک قطع زمین کشاورزی دیم 750 متر مربع - ساختمان ویلایی بمساحت عرصه حدود 270 مترمربع و شامل دوساختمان ویک انبار و ... 1401/02/30 1401/03/22
مزایده فروش یک زمین مزروعی دیمی به مساحت827/5 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه با عرصهای به مساحت 123.55 مترمربع 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 170/65مترمربع - یک قطعه زمین زراعی 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مساحت1672مترمربع با کابری زراعی بدون اعیانی دارای سند رسمی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی کلنگی و قدیمی به مساحت تقریبی 300 متر مربع - زمین آبی به مساحت تقریبی 500 متر مربع و ... 1401/02/29 1401/03/25
مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی - صنعتی - تجارتی - مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مزروعی 1401/02/29 1401/03/23
مزایده فروش 6دانگ ملک مشاعی یک قطعه باغچه 1401/02/29 1401/03/09
مزایده فروش اراضی شالیزاری 1401/02/29 1401/03/22
مزایده فروش ملک به مساحت یکصد و یک مترمربع (101متر مربع) 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 371 مترمربع 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمینی بمساحت 154 هزار مترمربع 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی نوع ملک طلق به مساحت 1007.38 مترمربع - کاربری آغل نگهداری گوسفندان 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین به متراژ 2000 مترمربع 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین بایر - باغ 1401/02/29 1401/03/18
صفحه 1 از 18