مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ یک درب باغ به مساحت 1311/92 مترمربع 1398/06/28 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1354/56 متر مربع مشتمل بر 131 متر مربع اعیان 1398/06/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع باغ کیوی کاری بصورت مشاع 1398/06/27 1398/07/16
فروش عرصه و اعیان مزرعه ای به مساحت 2120 مترمربع 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه 65-66-67 مجتمع گل و گیاه در اراضی پلاک 335/292 - 395/292 و 397/292 فرعی از 4 اصلی بخش 5... 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری زمین 1398/06/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 551/97 مترمربع که در آن یک انباری (کاه و علوفه ) و اص... 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش هشت ساعت آب از چاه کشاورزی 1398/06/27 1398/07/22
صفحه 1 از 9