مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه دانگ یک قطعه باغ سیب و هلو به مساحت 460 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1638.16 متر مربع به صورت زمین شالیزاری و ... 1398/11/29 1398/12/10
مزایده یک قطعه زمین (خانه مخروبه ) مساحت زمین مقدار 1200 متر مربع و... 1398/11/29 1398/12/22
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور به مساحت 306.45 متر مربع سطح عرصه پوشیده از علفهای هرز... 1398/11/29 1398/12/17
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1638.16 متر مربع به صورت زمین شالیزاری و ... 1398/11/29 1398/12/11
مزایده ملک فاقد پلاک ثبتی به مساحت تقریبی 1870متر مربع این ملک یکدستگاه بنای نیمه کاره بازیربنای تق... 1398/11/29 1398/12/19
فروش هفت ساعت و نیم آب با اراضی تابعه از چاه روستا و اراضی 27400 متر مربع و دارای محدوده مشخص و... 1398/11/27 1398/12/14
250 متر مربع مشاع از 500 متر مربع یک قطعه زمین کشاورزی 1398/11/29 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع و .... 1398/11/29 1398/12/25
فروش ملک شامل یک قطعه زمین غیر آباد به مساحت 266 مترمربع 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15