مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده توقیف یک قطعه باغ انگوری به مساحت حدودا 15 م محلی (هرمن محلی 112/5مترمربع) از نوع پیکامی واقع در حدودا فاصله 400 متری 1400/05/06 1400/05/19
مزایده قطعه شماره 1 به مساحت 0/9 هکتار - قطعه شماره 5 دارای سند رسمی به مساحت 1/8 هکتار و دارای دو دانگ از شش دانگ چاه آب 1400/05/06 1400/05/19
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور به پلاک ثبتی به مساحت 310 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه مورد بازدید دارای شخم و شیار و فاقد مرز مشخص با اراضی مجاور میباشد 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده 7 قطعه عرصه زراعی  عرصه زراعی بمساحت 454 مترمربع و .... 1400/05/06 1400/06/03
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2002 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین مشجر به مساحت 140 قصب که 100 قصب آن دارای درخت 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده قطعه معروف به باغ دام دالی به مساحت حدودا 0/42 هکتار با مختصات UTMمرکزی 1400/05/06 1400/06/06
مزایده سیزده قطعه زمین زراعی و مسکونی با مساحت 430مترمربع - قطعه زمین زراعی یونجه زار واقع در منطقه  با مساحت 1500مترمربع - قطعه زمین زراعی مشهور به دلمه به مساحت 7600 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده قطعه شماره یک باغ چم کانی لی : مساحت 1004 مترمربع زمین زراعتی - قطعه باغ چم برده رشه ( آش قدیم) : مساحت 927 متر مربع زمین زراعتی آبی - قطعه زمین برده رشه :مساحت 6805 متر مربع زمین زراعتی دیم شی... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین بایر و غیرمحصور به مساحت 98/68 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد گاوداری با پلاک ثبتی به مساحت 1533/26 متر مربع و به مساحت 1533/26 مترمربع عرصه و 500/000 متر مربع اعیانی مسقف و مساحت غیر مسقف 270000 متر مربع و انبار علوفه و محوطه با کاربری گاوداری 9... 1400/05/06 1400/05/25
مزایده سه قطعه زمین از پلاک 1496ودارای سند عادی و با کاربری زراعی هر قطعه موازی 375متر و مساحت جمعا 1125متر مرب 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و اعیانی احداثی در آن به مساحت عرصه 216 مترمربع و مساحت اعیانی 96 مترمربع و .... 1400/05/06 1400/06/02
مزایده فروش یک قطعه باغ به شماره پلاک (1/620) ششصد و بیست فرعی به مساحت حدود (نه هزار و ششصد و هفتاد 9670 متر مربع) اعیانی باغ شامل چهار اصله درخت گردو پانزده 15 اصله درخت زرد آلو – هشتاد 80 اصله درخت... 1400/05/06 1400/06/03
مزایده فروش 15 قطعه زمین - زمین زراعی دیمزار تحت کشت گندم به مساحت 1793 متر مربع - زمین زراعی دیمزار به مساحت 12105 متر مربع - زمین دیمزار به مساحت 17375 متر مربع - مزرعه دیم به مساحت 23230 متر مرب... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک گاوداری با بنای احداثی در آن به مساحت 2386/13 متر مربع یکدستگاه آپارتمان به مساحت 76/08 متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6سهم از6سهم معادل(دانگ)یک قطعه زمین باکاربری باغ وباغچه به مساحت1367مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۶۰۰ متر مربع فاقد سند رسمی خارج از محدوده خدماتی شهر 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه دیم به مساحت 202/700 دویست ودو هزار و هفتصد متر مربع 1400/05/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16