مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری املام مازاد بر نیاز خود شامل : گاوداری - تجاری - مسکونی و .... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش املاک تملیکی کاربری مرغداری- عرصه 6574/4 اعیان 2358 1398/12/07 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی و صیفی کاری رهاشده در مساحت تقریبی ۱۹۵۴۵ مترمربع به جهات اربعه - 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 9716/84 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش املاک تملیکی با کاربری ساختمان تجاری - ویلایی مسکونی - آپارتمان مسکونی - زمین کشاورزی و ... 1398/12/07 1398/12/17
چهل و شش هزار و هشتصد و پنجاه سهم مشاع از صد و بیست و سه میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و شش صد و... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی در برخی نواحی زراعی به مساحت 7786 مترمربع - زمین زراعی به مساحت 4163 متر... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش زمین زراعتی دیم به مساحت 5/73 هکتار 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58