مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک ـ زمین فاقد بنا 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش ملک ـ مساحت 521375 مترمربع ـ کاربری یک قطعه زمین مزروعی 1399/10/29 رجوع به آگهی
نرگس زار 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش مقدار 20/284 سهم از مشاع 240 سهم ششدانگ پلاک و چاه و مقدار 1/077 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلا... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش 30 سهم مشاع زمین زراعی آبی - 3367 سهم مشاع زمین زراعی دیم و یک باب ساختمان به مساحت چهارصد و هف... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1399/10/29 رجوع به آگهی
۱-شش دانگ زمین مزروعی به مساحت ۵۰۵۶ متر مربع و ۲- شش دانگ زمین مزروعی به مساحت ۳۶۸۲ متر مربع 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش میزان 1سهم از 7/5 سهم از 1104سهم از ششدانگ پلاک 8 فرعی از 232 اصلی از بخش 5معادل 2 ساعت و 24 د... 1399/10/27 رجوع به آگهی
1-قطعه اول: براساس نقشه کروکی به مساحت 1394 متر مربع وصل به قطعه 5000 متر مربع و 2- قطعه دوم : براس... 1399/10/27 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 6189 فرعی از یک اصلی اراضی موسوم به سه هکتاری با کاربری زراعی دیمی و ... 1399/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44