مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش آپارتمان مسکونی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری کشاورزی دیمی و با مساحت تقریبی 8500 متر مربع 1401/02/28 1401/03/17
مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 50000 مترمربع بصورت زمین زراعی تحت کشت 1401/02/28 1401/03/09
مزایده واگذاری 67 هکتار ار اراضی جهت کاشت، داشت، برداشت و فروش ذرت و گندم 1401/02/28 1401/03/05
مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین آبیزار 1401/02/28 1401/03/23
مزایده ششدانگ اعیان یک قطعه باغ تحت پلاک 206/129 فاقد مساحت که به میزان ششدانگ اعیان می باشد - مساحت اراضی ارائه شده 10000 متر مربع است. 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده ده/10 من مشاع دیم برابر ده سهم از دوازده سهم آبی و چهل وسه من دیم ارازی مزروعی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین دیم به مساحت 28214 مترمربع در حال حاضر زراعی 1401/02/28 1401/03/17
مزایده قطعه زمین آبی ، مشهور به زمین یونجالار به مساحت  6880 متر مربع -قطعه زمین آبی مشهور به زمین قشلاق یری  به مساحت 1154 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه باغ به مساحت 2441/49 متر مربع 1401/02/28 1401/03/23
مزایده فروش یک واحد دامداری (پرورش گاو شیری) به مساحت عرصه حدود 5000 متر مربع و اعیانی احداث شده شامل1- سالن تولید لبنیات به مساحت حدود 110 متر مربع 1401/02/28 1401/03/08
مزایده یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری باغی 1401/02/28 1401/03/23
مزایده فروش قطعه زمین به مساحت حدود 5200 متر مربع بصورت باغ مرکبات ، 15-20 ساله 1401/02/28 1401/03/19
مزایده فروش یک قطعه باغ اناری با سند عادی با کاربری کشاورزی - :قطعه اول :به مساحت880متر دارای 23دقیقه آب از قنات - قطعه دوم:به مساحت 1800مترمربع 1401/02/28 1401/03/16
مزایده فروش 4 دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین دارای کاربری کشاورزی 1401/02/28 1401/03/25
مزایده فروش 2 قطعه باغ 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه باغ سیب و الوان مساحت ملک برابر اندازه گیری به عمل آمده با دستگاه جی پی اس دستی حدود 33000 مترمربع مساحی گردیده ـ ملک مورد نظر دارای اعیانی درختان مثمره الوان به ویژه سیب و 2 اصله گردو... 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده ششداگ یک ملک عرصه 769 مترمربع ـ اعیان 100 مترمربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت حدود 5640 مترمربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40000 مترمربع بصورت کشت و صنعت و پرورش قارچ خوراکی 1401/02/28 1401/03/11
صفحه 1 از 26