مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش فروشگاه تعاونی کارمندان دو سوله انبار - ساختمان سردخانه 4 بغل سوله 5 دیوار چینی و .... 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری خدماتی کارگاهی 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش تمامت 3015 مترمربع زمین یک قطعه زمین از اراضی با کاربری تولید کیک و کلوچه 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری 1399/11/08 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه از املاک مازاد شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493.8 مترمربع 1399/11/08 1399/11/15
واگذاری سهام 1399/11/08 رجوع به آگهی
ساختمان مسکونی با عرصه 354 -زمین و سوله با کاربری انبار مسکونی -ساختمان مسکونی 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش زمین و ساختمان کارخانه 1399/11/06 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد ـ زمین عرصه 484.23 ـ سوله و ساختمان اداری ـ عرصه 8797.13 ـ اعیان 817 ـ ساختمان ـ عر... 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه از املاک مازاد شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493.8 مترمربع 1399/11/07 1399/11/15
صفحه 1 از 21