مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ دو دستگاه آپارتمان در یک مجتمع مسکونی شش واحدی شش و نیم طبقه 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه آپارتمان به مساحت 98/2 مترمربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین (خانه مخروبه ) مساحت زمین مقدار 1200 متر مربع و در زمین شیب کنار رودخانه 1398/10/24 1398/11/17
یک دستگاه خودرو وانت مزدادوکابین -بی 2000 آی رنگ نقرآبی متالیک مدل 1385 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک واحد منزل مسکونی با پلاک ثبتی شماره ی 8758 و شماره ی ملک 1044 فرعی از 30 اصلی دارای 90 متر م... 1398/10/24 1398/11/30
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان طبقه اول به مساحت حدودا 93 مترمربع بانضمام انباری و پارک... 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه واعیان یک دستگاه اپارتمان  طبقه اول به مساحت حدودا 93 متر مربع 1398/10/24 1398/11/24
عرصه و اعیان شش دانگ یک باب منزل مسکونی سه طبقه ، به مساحت 25 / 637 متر مربع با دو واحد مغازه تجاری... 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 1377/3 بخش دو دارای عرصه به مساحت 149 متر مربع و بنا به مفاصا حساب شهردار... 1398/10/24 رجوع به آگهی
مزایده وانت مزدا دوکابین ـ -بی 2000 آی رنگ نقرآبی متالیک مدل 1385 1398/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 964