مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری زراعی 1399/08/05 رجوع به آگهی
فروش اراضی دیم و باغات انگور 1399/08/05 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی 10/26154 مفروز و مجزی شده از 13262فرعی 26154 از اصلی مذکور یک واح... 1399/07/30 1399/08/25
یخچال فریزر ایستاده انباری دار سه درب ـ یخچال فریزر سه درب و.... 1399/08/05 1399/08/20
فروش تحت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 22 فرعی از 1221 اصلی به مساحت حدود 5/08 مترمربع 1399/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد خاور کاویان نو (نوع: کامیون ـ سیستم: کاویان) 1399/08/05 رجوع به آگهی
بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار همشهری و بازارچه محلی 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ 1-یک دستگاه فیدرفاقد اتصالات(نظیر دینام تشت فنرهاو..)به همراه قیف متصله ـ 2-یک... 1399/08/03 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه واعیان زمین بمساحت 200 متر مربع بشماره ملک 8670 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از... 1399/08/03 1399/09/02
فروش شش دانگ اعیان ملک با پلاک ثبتی 14647 فرعی از 2043 اصلی بصورت یک واحد آپارتمان 1399/08/03 1399/08/29
صفحه 6 از 1272