مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره اماکن مازاد بر نیاز دی ماه 1398/10/24 1398/11/05
فروش یک دستگاه سمندال ایکس مدل1390به شماره انتظامی 162ب 66ایران 81 1398/10/23 1398/11/21
ملک به شماره فرعی 54 از 1211 اصلی ـ مساحت عرصه ملک 185/02 متر مربع می باشد و دارای انشعاب آب روستایی... 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین معادل 159 متر مربع 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان مسکونی می باشد که در یک طبقه احداث گردید که طبقه اول سفید کاری شده ،سقف تیرچه بل... 1398/10/18 1398/11/12
فروش 5/087حبه از 72حبه یک باب ساختمان مسکونی به میزان عرصه 287 مربع واعیانی 237 متر مربع 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش تخم مرغ های غیر قابل جوجه کشی (خوراکی) 1398/10/23 رجوع به آگهی
اجاره املاک و فضاها 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 776 مترمربع به پلاک 237 فرعی از 420 اصلی 1398/10/23 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک ثبتی 5004 فرعی از 533 اصلی به مساحت 122.18 مترمربع 1398/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 505