مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین مسکونی  120 متر مربع 1398/08/16 1398/09/06
فروش چهاردانگ منزل مسکونی - شش دانگ منزل مسکونی - سه دانگ زمین 1398/08/22 1398/09/11
ملک:عرصه واعیان خانه طلق به مساحت 140/41مترمربع عرصه بمساحت140/41مترمربع .اعیانی شامل یک باب مغازه و... 1398/08/22 رجوع به آگهی
مزایده :ملک دارای کاربری تجاری مسکونی-به مساحت اعیانی 201متر مربع (راهرو وانباری وتجاری همکف 93متر م... 1398/08/21 1398/09/02
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه به متراژ 277 مترمربع 1398/08/21 رجوع به آگهی
1-پلاک 886از416به مساحت کل 665.15که بصورت مشاع با بقیه وراث می باشد سهم محکوم علیه 1/36کل ملک شامل م... 1398/08/21 1398/09/05
واگذاری تعداد 11 فقره املاک مازاد خود باکاربری مسکونی و دامداری و کشاورزی 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش یک سهم از 9 سهم چاه کشاورزی به میزان 29300 مترمربع و با سیستم آبیاری باران 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به مساحت 208/35 مترمربع دارای مستحدثات قدیمی 1398/08/20 رجوع به آگهی
شش دانگ عرصه و اعیان از پلاک 1255/529 مفروز ومجزی شده از یک اصلی به مساحت 240متر مربع - اعیانی در دو... 1398/08/20 1398/09/19
صفحه 1 از 124