مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
جمع آوری پسماند خشک و تفکیک در مبدا 1398/10/26 1398/11/05
جمع آوری پسماند خشک و طرح تفکیک در مبدا 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و بازیافت زباله 1398/09/12 1398/09/20
واگذاری جمع آوری و بازیافت زباله 1398/09/05 1398/09/20
واگذاری جمع آوری و بازیافت زباله 1398/08/20 1398/08/28
واگذاری امتیاز بهره برداری، تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک و تر در سطح شهر 1398/08/18 1398/08/20
واگذاری جمع آوری و بازیافت زباله به مدت یک سال 1398/08/13 1398/08/28
واگذاری امتیاز بهره برداری، تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک و تر 1398/08/13 1398/08/20
واگذاری معدن زباله شهرداری ساخت، بهره برداری و واگذاری با حجم سرمایه گذاری برای 50 تن زباله روزانه د... 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری معدن زباله شهرداری ساخت، بهره برداری و واگذاری با حجم سرمایه گذاری برای 50 تن زباله روزانه د... 1398/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7