مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک قطعه باغ به پلاک ثبتی شماره باقیمانده 61 فرعی از 2876 اصلی به مساحت 680.70 متر مربع 1398/11/02 1398/11/28
فروش ملک مسکونی مساحت عرصه حدود111 مترمربع 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ زمین بمساحت 840 متر مربع با کاربری مسکونی 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 3712 اصلی واقع در بخش یک یک دستگاه آپارتمان مسکو... 1398/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ یکقطعه باغچه به پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 2502 اصلی (پلاک 1 فرعی از 2498 و 2502 سابق) مفروز و... 1398/11/02 رجوع به آگهی
یک باب خانه قدیمی (با کاربری مسکونی) به مساحت عرصه حدود 340 متر مربع اعیانی پلاک ساختمان قدیمی دو طب... 1398/11/02 رجوع به آگهی
اجاره دو واحد تجاری 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی13/513 اصلی واقع در بخش یک با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی شماره13/5... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش سه دستگاه خودرو سواری 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش پژو 405 مدل 86 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 767