مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال غیر منقول ـ قطعه زمین موسوم به باغچه به مختصات مرکزی 4231084/85& 294352/00 عرصه به مساح... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش درختان خشکیده 1398/10/29 رجوع به آگهی
یک راس گاو شیری آبستن سنگین دو رگه به رنگ سیاه و سفید واقع در روستا ارزش آن بمبلغ 200/000/000ریال و.... 1398/10/28 1398/11/19
فروش مقدار 7 هکتار زمین زراعی دیمی در پلاک 15 اصلی 1398/10/28 1398/11/28
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 716/31 مترمربع 1398/10/28 1398/11/19
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجای مسکونی به مساحت 525 مترمربع ـ یک قطعه زمین تجاری مسکونی به م... 1398/10/28 1398/11/16
فروش ملک به مساحت 469.55 مترمربع 1398/10/28 1398/11/17
یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی که کل مساحت ششدانگ زمین 6 هکتار و کل یک قطعه زمی... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش: یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی که کل مساحت ششدانگ زمین 6 هکتار و کل یک قط... 1398/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 728