مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ قطعه دوم طبقه اول پلاک 5479/5/19340اصلی به مساحت207/59متر مربع 1398/10/22 1398/11/12
ششدانگ پلاکهای ثبتی بشماره های 1526،1527،1528،1529،1530 اصلی اعیان در دو قسمت شامل چهار باب تجاری وس... 1398/10/21 1398/11/13
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 44534 مترمربع و .... 1398/10/21 1398/11/21
واگذاری دو واحد مسکونی 1398/10/14 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از مانده نمونه آزمایشگاهی (طلا) 1398/10/22 رجوع به آگهی
مزایده خودرو به شماره انتظامی 267س18ایران 91 به رنگ نقره ای پراید .... 1398/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره سه باب دکه 1398/10/21 رجوع به آگهی
اجاره تفکیک زباله 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری بهره برداری از پارکینگ 1398/10/21 رجوع به آگهی
زمین تجاری با عرصه 200 1398/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 721