مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک دارای سند ثبتی به شماره 453 فرعی از92 اصلی بخش 11 به مساحت 438متر مربع 1398/11/02 رجوع به آگهی
دارای سند ثبتی به شماره 480 فرعی از 96اصلی - به مساحت 306متر مربع 1398/11/02 1398/12/03
فروش میزان372/35سهم باقی مانده از500سهم ازششدانگ آپارتمان طبقه اول: بشماره ثبتی 20993 فرعی از 7561 ا... 1398/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 37 به شماره 4144 فرعی از 127 اصلی بخش سه- با عرصه به مساحت 171/50 مترمربع و اع... 1398/11/02 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه -ساختمان مسکونی با نمای سنگ مرمر سفید و در قالب دو طبقه زیر زمین مسکونی 120 مترمر... 1398/11/02 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین تجاری به مساحت 40 مترمربع و ... 1398/11/02 1398/11/20
مزایده اموال غیرمنقول ـ شش دانگ عرصه واعیان یکباب مغازه تحت پلاک ثبتی بشماره 6576 فرعی از120اصلی مفر... 1398/11/02 رجوع به آگهی
ملک بشماره پلاک ثبتی 73/4241 اصلی به مساحت ششدانگ عرصه 554/8 مربع بصورت ساختمان تجاری ومسکونی در سه... 1398/11/02 1398/11/26
خانه مسکونی به شماره 663 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 21 متراژ 588 مترمربع و اعیان 200 مترمربع با کار... 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش زمین و سوله مساحت عرصه 204 مساحت اعیان 1165 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 277