مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار: 22243متر مربع زمین مزروعی 1399/08/01 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 340 از 35 -اصلی بخش دو به مساحت 107/57 متر 1399/08/07 رجوع به آگهی
دو دستگاه برش و تازن دستمال کاغذی 200 برگی - یک دستگاه چسب زن جعبه دستمال کاغذی - یک دستگاه دلسی دور... 1399/08/07 رجوع به آگهی
مقدار 65/42 سهم مشاع از240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی فاقد سند رسمی ثبتی به مساحت کلی... 1399/08/07 رجوع به آگهی
قطعه زمین واقع در شرق مسجد بمساحت 9040 متر مربع که آن درختان مثمر گلابی و هلو غرس گردیده است و دارای... 1399/08/03 رجوع به آگهی
یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 نوک مدادی مدل 1378 1399/08/05 رجوع به آگهی
1)قطعه زمین بمساحت 9040 متر مربع ... ـ 2)قطعه زمین معروف به پشت امامزاده:یک قطعه زمین زراعتی بمساح... 1399/08/06 رجوع به آگهی
فروش یک واحد منزل مسکونی مساحت عرصه124/78 مترمربع و اعیان حدود85مترمربع 1399/08/06 1399/09/02
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 1450 متر مربع 1399/08/07 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه تلویزیون DAEVOO50  اینچ و یک دستگا یخچال سامسونگ 47 فوت و یک دستگاه کولر پنجره ای سام... 1399/08/07 1399/09/09
صفحه 4 از 1173