مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پسماند تفکیک زباله از مبدا 1398/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و اجرای مفاد قانون پسماند و آئین نامه های اجرایی ذیربط تفکیک زباله از مبدا 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و اجرای مفاد قانون پسماند و آئین نامه های اجرایی ذیربط تفکیک زباله از مبدا 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و راهبری و بهره برداری کامل و اجرائی طرح تفکیک زباله 1398/06/20 رجوع به آگهی
اجاره مراحل اجرائی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی کارخانه کمپوست و محل دفن سایت آق قلا 1396/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبدا 1396/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبدا 1396/05/08 رجوع به آگهی
ه منظور اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری- عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و قابل بازیافت... 1396/05/07 رجوع به آگهی
اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری- عملیات جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک 1396/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک زباله 1396/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5