مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک به مساحت 54804 متر 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 274 فرعی مجزا شده از5 فرعی از 12 اصلی بخش 9 ثبت مساحت ملک 50000 هزار... 1398/10/24 رجوع به آگهی
یک دستگاه ساختمان مسکونی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت حدود 210 مترمربع بنای احداث... 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 26/3045 اصلی به مساحت 453.10 مترمربع ساختمان مسک... 1398/10/24 1398/11/19
فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان .اعیانی احداثی در این ملک یک باب مغازه تجاری در طبقه همکف... 1398/10/24 1398/11/23
فروش یک قطعه زمینی مغازه تجاری به مساحت 235.40 مترمربع یک واحد بنای مسکونی به مساحت تقریبی 140 مترمر... 1398/10/24 رجوع به آگهی
یکدستگاه پرس برک هیدرولیک با ظرفیت خمکاری ورق آهنی به ضخامت 10 میلی متر با طول 6 متر ساخت شرکتB.P.Co... 1398/10/24 رجوع به آگهی
{ 1-تخت خواب سلطنتی (2سرویس) -2-تخت خواب چوبی با میز آرایش (2سرویس) و... 1398/10/24 1398/11/20
فروش 6 دانگ عرصه و اعیانی خانه سرا به مساحت تقریبی 488.40مترمربع اعیانی کلنگی با پوشش بام حلب و تراس... 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 7589/50 مترمربع به پلاک ثبتی 466 فرعی از 1 اصلی 1398/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 1969