مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه مزایده املاک 1398/10/26 رجوع به آگهی
واحد تجاری با کاربری تجاری و مساحت عرصه 37 واحد تجاری با کاربری تجاری و مساحت عرصه 26 واحد تجاری با... 1398/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحدهای تجاری 1398/10/28 1398/11/19
فروش املاک با کاربری تجاری و طلق ... 1398/10/28 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه به مساحت 431/50 متر مربع تحت پلاک ثبتی شماره 717 اصلی 1398/10/26 1398/11/13
فروش ششدانگ عرصه به انضمام اعیانی احداثی طیق اسناد مالکیت رسمی به مساحت 83/ 232 متر مربع و .... 1398/10/27 1398/11/21
فروش 3.57سهم مشاع از 37.43سهم  ششدانگ یک باب مغازه به شماره پلاک  14809فرعی از 4 اصلی به مساحت 37.43... 1398/10/28 1398/11/23
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 110 متر مربع - اعیانی همکف به زیر بنای حدود 80 متر مربع دارای اسکلت بن... 1398/10/28 1398/11/19
فروش ملک یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 204.95 متر مربع 1398/10/28 1398/11/20
فروش ملک مسکونی یک قطعه زمین مشاعی با مساحت تقریبی 1100 متر مربع و یک قطعه زمین زراعی به مساحت تقریب... 1398/10/28 1398/11/27
صفحه 1 از 746