مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه باغ تحت پلاک ثبتی 1 فرعی از 380 اصلی مساحت ششدانگ عرصه ملک برابر 229/50 متر مربع با کار... 1399/09/01 1399/10/01
فروش یک باب حیاط مسکونی مساحت عرصه ملک 133.17 متر مربع 1399/09/03 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه باغ تحت پلاک ثبتی 1 فرعی از 380 اصلی 1399/09/03 1399/10/01
فروش شش دانگ عرصه و اعیانی یک باب منزل مسکونی 1399/09/03 رجوع به آگهی
مقدار 91/25 مترمربع(نصف ملک) یک باب خانه  به مساحت کل182/5مترمربع 1399/09/03 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پلاک با کاربری مسکونی و مساحتت 32/800متر مربع 1399/09/03 رجوع به آگهی
فروش قطعه اول به صورت منزل مسکونی کلنگی - قطعه زمین جوقان دوزی- قطعه زمین دره اراسی ... 1399/09/03 1399/09/25
فروش ششدانگ یک ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی شماره 1495 اصلی 1399/09/03 1399/09/23
یک ردیف قفسه مرغ تخم گذار نیمه اتومات از نوع منبری به طول 52 متر با ظرفیت هر قفس3300 سرمرغ ـ تعدادی... 1399/09/03 1399/09/25
سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی شماره 5781 فرعی از 10 اصلی بخش 9 1399/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 2651