مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک دستگاه کامیون بنز مدل 95 1399/08/07 رجوع به آگهی
فروش دو سهم از ده سهم ششدانگ یک باب ساختمان تحت پلاک 25627 فرعی از 3 اصلی به مساحت ششدانگ 106/55 متر... 1399/08/07 رجوع به آگهی
فروش چهار عدد النگوی تراش دامله به وزن 40/500 گرم به عیار 18 1399/08/07 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه 1399/08/07 رجوع به آگهی
سرویس خواب مدل یونانی و .... 1399/08/08 1399/08/26
عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان سمکونی به مساحت 69/43 مترمربع و ... 1399/08/08 1399/08/22
مـزایـده فـروش مـال مشـاعـی ـ فـروش سرقفلی یک باب مغازه به شماره ثبتی شماره 3603اصلی بخش8 1399/08/08 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب حمام 1399/08/08 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی:2999 فرعی از 1 اصلی بخش 10 شش دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی 1399/08/08 رجوع به آگهی
یک دستگاه یخچال ویترینی طرح آکواریومی کارکرده و ایرانی و به طول 2 متر و عرض 70 سانتی متر و ارتفاع 1.... 1399/08/08 1399/08/20
صفحه 5 از 2584