مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب خانه به پلاک ثبتی 17/4235 به میزان 19 سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ آن با امتیازات اب برق گاز به... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به مساحت عرصه حدود 7200 متر مربع عملیات اجرایی پروژه شامل گودبرداری و شمع کوبی و اج... 1398/10/28 1398/11/21
فروش یک قطعه زمین تجاری و مسکونی در ورودی فلکه اصلی جانانلو بمساحت 136 متر مربع که فاقد سند مالکیت ر... 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول ـ یک قطعه زمین تجاری و مسکونی بمساحت 136 متر مربع ـ پلاک 52 اصلی بخش 34 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ملک با اعیانی شامل ساختمان مسکونی با سازه بتنی،نازک کاری داخلی گچ سفید،سقف تیرچه بلوک و بدون نم... 1398/10/26 1398/11/12
مزایده عمومی املاک و مستغلات 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک 73 فرعی از 3273 اصلی عرصه ملک 129/35 متر مربع ششدانگ یکباب منزل  مسکونی به متراژ 12... 1398/10/26 1398/11/12
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مشتمل بر محوطه به مساحت 315.53 مترمربع ـ یک باب اختمان مسکونی یک طبق... 1398/10/26 1398/11/15
فروش یک باب  منزل مسکونی یک باب خانه به مساحت 80 مترمربع عرصه : 310/50 متر مربع اعیان:  80 متر مربع 1398/10/23 1398/11/30
مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 3661 اصلی به مساحت 2148 مترمربع و.... 1398/10/26 1398/11/21
صفحه 1 از 640