مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب مغازه تجاری (نانوایی) دارای پلاک شهرداری 101 به مساحت 30/40 مترمربع 1398/05/28 رجوع به آگهی
یک واحد مسکونی به مساحت 179 متر مربع عرصه و 107 متر مربع اعیان 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب پلاک 11 فرعی از 3989 و قطعه شماره یک از پلاک 10 فرعی از 3989 بخش یک پلاک فوق یک و... 1398/05/28 رجوع به آگهی
مزایده ملک با عرصه 310/37 - اعیان 381 - قیمت پایه 75.000.000.000 ریال و .... 1398/05/28 رجوع به آگهی
1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1548 فرعی از 192 اصلی -ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 298/31 مترمربع... 1398/05/28 رجوع به آگهی
یکدستگاه اتوبوس شهری اسکانیا مدل 86 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کامیون بنز 2624 ده چرخ مدل 1395 با کاربری چرثقیل به انضمام دکل جرثقیل اطلس 1001 به ظر... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش دو پلاک زمین تجاری مساحت عرصه هر دو 6990 مترمربع و یک پلاک زمین مسکونی مساحت عرصه 405 مترمربع 1398/05/28 1398/06/06
خرید یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 138 مترمربع 1398/05/28 رجوع به آگهی
تعداد محدودی از قطعات زمین با کاربری ویلایی 1398/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 12