مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع 1398/05/28 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی موضوع پرونده اجرایی کلاسه 9701591 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 179 فرعی... 1398/05/28 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ ملک مشاع که کاربری آن مسکونی و عرصه 202 مترمربع و اعیانی مسکونی 90 مترمربع 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش مقدار سه دانگ از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرق طبقه اول به مساحت 121/16 مترمربع قطع... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سواری پراید مدل 1383 1398/05/28 رجوع به آگهی
اجاره عرصه و اعیان یک باب زیرزمین-اجاره عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان مسکونی-اجاره عرصه و اعیان یک... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 94/50 مترمربع به انضمام ششدانگ یک باب انباری به مساح... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول تملیکی 1398/05/28 رجوع به آگهی
عرصه، اعیان و دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزات موجود با کلیه توابع و انشعابات 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش سه دست قالب بزرگ 1398/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 11