مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1399/05/21 1399/06/12
فروش ششدانگ ملک به شماره فرعی 5042 از اصلی 135 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش ملک ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی نیم طبقه چهارم واحد شانزدهم 1399/05/21 1399/06/19
فروش سیم کارت همراه اول 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش سواری سیستم سایپا تیپ -هاچ بک تیبا 2 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی شماره یک هزار و پنجاه و شش فرعی از چهارده اصلی بمساحت 288 1399/05/21 1399/06/06
فروش یک باب منزل مسکونی عرصه به مساحت 18/1083 مترمربع و اعیانی 370 مترمربع 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 290 مترمربع و .... 1399/05/21 1399/06/16
فروش پلاک ثبتی 821فرعی از 72 اصلی مساحت 437 متر مربع عرصه اعیانی همکف (قدیمی و چوب پوش )بمساحت 135مت... 1399/05/21 1399/06/10
مزایده زمین 1399/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 20