مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ ملک با اعیانی به مساحت 499.8 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ملک 1398/08/01 رجوع به آگهی
شش دانگ پلاک ثبتی 729/1611 به مساحت 19/87 مترمربع-با کاربری تجاری - اعیان ملک یک واحد مغازه تجاری وا... 1398/08/01 رجوع به آگهی
ششدانگ یک واحد آپارتمان قطعه چهار تفکیکی به مساحت 125/9 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مساحت عرصه حدود 129/37 مترمربع و اعیان حدود 136 مترمربع 1398/07/29 رجوع به آگهی
فروش یک واحد ساختمان 1398/08/01 1398/08/11
پلاک های ثبتی 173-170-171-172 فرعی از 3588 اصلی 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ملک شامل یک قطعه زمین خالی به مساحت تقریبا1250 مترمربع (موازی 50 قصب) 1398/08/01 رجوع به آگهی
قطعه زمینی به پلاک ثبتی 60 فرعی از 2841 اصلی مجزی شده از 15 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 1648/66 متر... 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی 1398/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22