مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ملک مسکونی به مساحت 76 (متر مربع) 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6000 مترمربع 1398/02/29 1398/03/05
مقدار 61/74 مترمربع مشاع از دو قطعه زمین بدون افراز و فاقد سند ثبتی-مقدار 771 مترمربع مشاع از یک قطع... 1398/02/29 رجوع به آگهی
زمین با ابعاد 10 در 10 متر عرض (شمالی جنوبی ) به موازات جاده خاکی-6 دانگ پلاک ثبتی 1566 فرعی از 4 مف... 1398/02/29 1398/03/18
میزان 28/3سهم 1/6دانگ از یکصد سهم سهام ششدانگ اعیان و حقوق استیجاری پلاک ثبتی 2070/1232 1398/02/29 1398/03/26
سه دانگ سرقلفی منزل مسکونی دو طبقه به مساحت عرصه 190متر مربع و مساحت اعیان 218متر مربع - سه دانک سر... 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش مال غیرمنقول 1398/02/29 1398/03/19
فروش یکباب منزل مسکونی با عرصه به میزان 250 متر مربع دارای پروانه ساخت 880 و ... 1398/02/29 1398/03/12
میزان2/703دانگ از ششدانگ سهم عرصه و اعیان میاشد) مشخصات اپارتمان فوق به متراژ 105متر و-ملک با قدمت ح... 1398/02/29 1398/03/12
فروش ملک با عرصه بمساحت875مترمربع فاقد اعیانی با کاربری انباری و ... 1398/02/29 1398/03/26
صفحه 1 از 32