مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال آپارتمان مسکونی - زمین تجاری - ساختمان - زمین کاملا محصور .گاوداری و...اموال منقول... 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش ملک 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش ملک با کاربری مزروعی مستحدثات واقع در آن و فعالیت جهت تولید کود شیمیایی و همچنین ایجاد فضاهای کارگاهی در همسایگی و مجاورت عرصه موردنظر در موقعیت کاربری کارگاهی و صنعتی 1401/02/31 1401/03/21
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی در ان به مساحت 225/87 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 4650 متر مربع اعیانی ساختمان قدیمی طاق قوسی620مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 10700 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی 1401/02/31 1401/03/04
مزایده فروش زمین 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش ملک حدوداً 250 متری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 71/21 مترمربع 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک با کاربری مختلط تجاری-اداری-مسکونی 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش یک قطعه زمین به میزان 135 سهم مشاع از سی هزار سهم ششدانگ با کاربری زراعی مساحت حدود 405 مترمربع 1401/02/31 1401/03/25
مزایده فروش ملک به مساحت 107.23 متر مربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین شالیزار 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش سه قطعه باغ و سهم اب 1401/02/31 1401/03/08
مزایده فروش یک واحد گلخانه 1401/02/31 1401/03/18
مزایده فروش ملک با کاربری  مسکونی و با 275.5 متر مربع مساحت عرصه دارای مغازه 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک 1401/02/31 1401/03/17
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 65 متر مربع ساختمان در حال حاضر بصورت متروکه و غیر قابل بهره برداری و فرسوده 1401/02/31 1401/03/21
صفحه 1 از 17