اطلاع رسانی نمایشگاه های تهران و شهرستان

نوع نمایشگاه
محل برگزاری
زمینه فعالیت
کلیدواژه
برگزار کننده
تصویر نمایشگاه

ENERGY PAKISTAN 2019

شروع: 30 خرداد 1398 | پایان: 1 تیر 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan June 20 - 22, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

FOOD TECHNOLOGY ASIA 2019

شروع: 6 اردیبهشت 1398 | پایان: 8 اردیبهشت 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan April 26 - 28, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk ---------------------

تصویر نمایشگاه

TEXPO PAKISTAN 2019

شروع: 22 فروردین 1398 | پایان: 25 فروردین 1398

Expo Centre Lahore 158-H Johar Town Lahore Pakistan April 11 - 14, 2019 +92 (42) 111-092-042 +92 (42) 5304309 Web Site: www.expolahore.com Email:info@expolahore.com

تصویر نمایشگاه

TEXTILE ASIA 2019

شروع: 6 فروردین 1398 | پایان: 8 فروردین 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan March 26 - 28, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

IT SHOWCASE PAKISTAN 2019

شروع: 6 فروردین 1398 | پایان: 6 فروردین 1398

Marriott Hotel, Karachi 9 Abdullah Haroon Road Karachi 10444 Pakistan on March 26, 2019 +92 21-35680111 Web Site: www.marriott.fr

تصویر نمایشگاه

3P - PLAS PRINT PACK PAKISTAN 2019

شروع: 2 فروردین 1398 | پایان: 4 فروردین 1398

Expo Centre Lahore 158-H Johar Town Lahore Pakistan March 22 - 24, 2019 +92 (42) 111-092-042 +92 (42) 5304309 Web Site: www.expolahore.com Email:info@expolahore.com

تصویر نمایشگاه

OIL, GAS & POWER ASIA 2019

شروع: 28 اسفند 1397 | پایان: 1 فروردین 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan March 19 - 21, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

ITIF ASIA 2019

شروع: 28 اسفند 1397 | پایان: 1 فروردین 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan March 19 - 21, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

ENGINEERING ASIA 2019

شروع: 28 اسفند 1397 | پایان: 1 فروردین 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan March 19 - 21, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

تصویر نمایشگاه

AUTO ASIA 2019

شروع: 28 اسفند 1397 | پایان: 1 فروردین 1398

Karachi Expo Centre University Road Karachi Pakistan March 19 - 21, 2019 +92 (21) 4999000 +92 (21) 4999111 Web Site: www.epb.gov.pk/v1/expocenter Email:epb@epb.gov.pk

صفحه 7 از 422