نمایشگاه و همایش بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری کشور کیش 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه و همایش بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری کشور کیش 1401

تاریخ شروع : 25 مهر 01 | تاریخ پایان : 28 مهر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی کیش
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان هرمزگان - حل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش
زمینه ها:
سرمایه گذاری ، بانکداری و بیمه و لیزینگ

توضیحات : زمان برگزاری نهمین نمایشگاه و همایش بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری کشور ؛کیش - در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش - از تاریخ 25 تا 28 مهر ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.