مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
بافر BigDye Terminator v1.1 AND v3.1 5X Sequencing آزمایشگاهی جعبه مقوایی 1397/12/28 1397/12/28
بافر BigDye Terminator v1.1 AND v3.1 5X Sequencing آزمایشگاهی جعبه مقوایی 1 ویالی 25 ml مرجع سازنده... 1397/12/28 1397/12/28
کیت تشخیصی بافت نشخوارکنندگان درغذای انسان و خوراک دام ـ کیت خالص سازی اسیدهای نوکلئیک کاربرد استخرا... 1397/12/28 1397/12/28
کیت Quantifiler Trio DNA Quantification 1397/12/28 1397/12/28
کارت تست آزمایشگاه هماتولوژی مدل Nucleic Card 2 spots 1397/12/28 1397/12/28
investigator24plexgo 6عدد -bt6یک عدد ماتریکس استاندارد -qiaamp DNAinsevigeitorn,دو عدد -DNAsize stan... 1397/12/28 1397/12/28
کارت ژنتیک 2 sports 1397/12/28 1397/12/28
کیت Quantifiler Trio DNA Quantification 1397/12/28 1397/12/28
تعمیر و جنرال سرویس دستگاه اتوکلاو بخار 1397/12/28 1397/12/29
دکونکس اسپری 1397/12/28 1398/01/04
صفحه 1 از 1554