مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام اجرای عملیات سقف کاذب سایبان پارکینگ کارکنان 1400/07/28
استعلام خدمات حفاظتی و مراقبتی 1400/07/19
استعلام اجرای عملیات بازسازی وترمیم تی شویی 1400/07/14
استعلام انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها 1400/07/14
استعلام خدمات حفاظتی ومراقبتی (استقرارمامورنیروی انتظامی ) 1400/07/10
استعلام عملیات تخریب وبهسازی دیوارمحوطه پشت پارکینگ کارکنان 1400/07/06
استعلام دستگاه کمپرسور اسگرو 1400/07/04
استعلام دستگاه نوار مغزی 1400/07/01
استعلام اجرای عملیات بهسازی فضای مناسب نگهداری ضایعات 1400/06/31
استعلام دستگاه نوار مغزی 1400/06/30
استعلام دستگاه کواگلومتر 1400/06/30
استعلام دستگاه کمپرسور اسگرو 1400/06/29
استعلام دستگاه ست شوی 1400/06/29
استعلام دستگاه کواگلومتر 1400/06/28
استعلام دستگاه نوار مغز 1400/06/28
استعلام دستگاه ست شوی 1400/06/24
استعلام دستگاه کواگلومتر 1400/06/24
استعلام عملیات بهسازی فضای مناسب نگهداری ضایعات 1400/06/24
استعلام عملیات تخریب وبهسازی دیوارمحوطه پشت پارکینگ 1400/06/22
استعلام دستگاه کمپرسورهوای اکسیژن 1400/06/10
صفحه 1 از 24