قانون برگزاری مناقصات سال ۹۷

تاریخ انتشار : 1397-03-21 | منبع : مرور نیوز | کد خبر : 4083 | دسته بندی : اخبار دولت
تصویر خبر

قانون برگزاری مناقصات سال ۹۷

هیات دولت قانون برگزاری مناقصات برای سال 97 را تعیین کرد.

متن خبر :

هیات دولت در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد.

طبق این مصوبه معاملات تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال جز معاملات کوچک، تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از دسته معاملات متوسط و بیش از آن از جمله معاملات بزرگ به حساب خواهند آمد.

در این مصوبه آمده است:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می­ گردد:

معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰) ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال باشد.

ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­ شود، تسری می­ یابد.