مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اقدام عملیات فیبر نوری نیروی هوایی 1387/02/28 1387/03/12
واگذاری احداث جاده های دسترسی و ساخت سلر چاه ها 1387/02/28 1387/03/21
واگذاری اجرای طرح شبکه کابل و فیبر نوری 1387/02/26 1387/03/12
خرید صنادیق شخصی 1387/02/28 1387/03/12
خرید اسکناس شمار هفتاد و یک دستگاه 1387/02/28 1387/03/12
واگذاری عملیات احداث شبکه های مورد نیاز 1387/02/26 1387/03/06
واگذاری ساخت پروژه انبوه سازی 1387/02/28 1387/03/06
واگذاری تکمیل و تجهیز گذرگاه های همسطح در محور اداره کل 1387/02/28 1387/03/23
جدولگذاری جوب یا کانیو 1387/02/26 1387/03/12
واگذاری حصارکشی محوطه و احداث اتاقک 1387/02/28 1387/03/12