مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان های شهید رجایی تنکابن و امام... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان ثامن الائمه گلوگاه دانشگاه ع... 1399/05/05
Selection of Long Term Technical Assistance for supporting the AFD Project Unit, PWD for the project... 1399/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر دانشگاه علو... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در مرکزآموزشی و درمانی بوعلی سینا ساری دا... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در مرکز آموزشی و درمانی امام علی )ع( آمل... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان امام سجاد)ع( رامسر دانشگاه ع... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان امام خمینی )ره( نور دانشگاه... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان های امام خمینی )ره(و خاتم ال... 1399/05/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان امام خمینی )ره( فریدونکنار د... 1399/05/05
صفحه 538 از 126306