مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات تهیه طرح تفصیلی شهر 1398/12/07 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه یک کلاسه 1398/12/07 1398/12/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث و تکمیل باند دوم کنار گذر 1398/12/07 1398/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی محله ای روستایی پازیارت میناب 1398/12/07 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی کانال جمع آوری آبهای سطحی شهر 1398/12/07 1398/12/13
فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 6000 عدد لوله هوای کنوری و5000 عدد لوله هوای رو... 1398/12/07 1398/12/27
بهسازی معابر سطح شهر 1398/12/07 1398/12/10
واگذاری احداث دیواره ضلع شرقی رودخانه 1398/12/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی احرای جدول گذاری و محوطه سازی پارک بهارستان 1398/12/07 1398/12/12
احداث زمین چمن مصنوعی 1398/12/07 1398/12/10
صفحه 5 از 33060